Din lokala leverantör av solceller, laddboxar & batterier
Köpsolceller.se info@klimatprojekt.se 010-88 99 324
Klimatprojekt i Mälardalen

Din integritet är viktig för oss

Vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vår huvudsakliga källa för personuppgifter är de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du anmäler intresse, kontaktar oss eller blir kund hos oss. Därutöver kan vi också komma att samla in följande personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part:

Adressuppgifter och fastighetsbeteckning från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig.
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
Betalningsinformation såsom fakturainformation

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster och varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna och varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller vara när du kontaktar oss samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsuppgifter samt betalningsinformation.

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsuppgifter samt betalningsinformation.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster och varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst eller vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

De uppgifter du själv tillhandahåller oss är nödvändiga för att ingå avtal om en tjänst som vi tillhandahåller. I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att kunna fullgöra avtalet mellan dig och oss måste vi dela dina uppgifter med externa samarbetspartners. Vi överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till våra externa samarbetsparters såsom takmontörer, elektriker, grossister och redovisningsbyråer.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har hög IT-säkerhet för att kunna skydda dina uppgifter och vi begränsar åtkomsten till dem så endast anställda vars arbetsuppgifter kräver åtkomst har sådan.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Klimatprojekt i Mälardalen AB
Organisationsnummer 559126-6233
Frösthult Måtteby 7, 74971 Fjärdhundra
Telefonnummer: 073-234 43 36
E-post: ralf@klimatprojekt.se